NYHETER

203 000 arbeidstimer uten skader

NYHETER Da Los Elektro gikk inn i bygge­ prosjektet Media City Bergen, la de ekstra trykk på HMS.
fredag 23 mars 2018
HMS-TRYKK. - På Media City Bergen-
prosjektet hadde vi ekstra trykk på HMS.
I slike prosjekter må vi være på hugget
hele tiden, fastslår prosjektleder Fredrik
Dale Urke i Los Elektro
FOTO: RASMUS HJORTSHØJ

Fasiten er null skader, levering til rett tid og penger spart.

Media City Bergen er en kunnskaps- og nærings- park utviklet av Entra Eiendom. Det 45 000 m2 store bygget er det første prosjektet i sitt slag
i Norden. Det ble ferdigstilt i august i fjor. Her arbeider rundt 1 200 mediefolk fra TV2, NRK, BT, BA, UiB og Virzt.
- Som total elektroteknisk entreprenør har vi installert alt fra nødstrømanlegg til datanettverk. 209 ansatte har deltatt i prosjektet. 25 prosent av dem var lærlinger. Til sammen har vi utført 203 000 arbeidstimer, forteller prosjektleder Fredrik Dale Urke i Los Elekro.

Fin HMS-opplæring
- Årsaken til den høye andelen lærlinger er en svært bevisst tankegang.
Å ta dem med på slike store oppdrag er en fin måte å lære dem opp i HMS og rutiner på. De får arbeide rutinemessig, og venne seg til at det foregår mye rundt dem.
- Hva var de mest risikofylte oppgavene på bygget?
- Vi utførte en del arbeid utendørs og i høyden. Blant annet installerte vi et utvendig lynvern- anlegg, som medførte en del arbeid på taket. Inntransportering av store generatorer var også risikofylt. Her måtte vi leie den største bilen Falken hadde for å sikre utstyret. Vi utførte mange tunge installasjoner.

- Hvordan har dere holdt alle skjerpet på HMS til enhver tid?
- Vi la oss ikke på en vanlig HMS-standard. Den ble hevet en god del. Vi stilte strenge krav til oppfølging, og måten vi fulgte opp på. Det er et bransjeproblem at HMS-rapporter gjerne bare blir sett på som papirer som skal sendes inn. I dette prosjektet fikk vi vist montørene at slike rapporter og oppfølging av dem er viktig.

- I forbindelse med HMS-oppfølging er det viktig å vise respekt, og ikke møte folk med en ovenfra og ned-holdning. Å kjefte på montører for at de ikke bruker verneutstyr, er ikke nødven- digvis måten å gjøre det på. Gjennom en HMS- dialog med montørene har vi satt et helhetlig søkelys på området. Det har vi fått positive tilbake- meldinger på.

Synlig på vernerunder
- Vernetjenesten er sentral. Vi har lagt stor vekt på at både ledelsen og verneombudene har vært tydelige og synlige på vernerundene. Samtidig stilte vi samme krav til de andre entreprenørene som til oss selv. Vi opplevde at vi sendte inn rapporter som også berørte andre entreprenører, uten at disse fulgte opp. Da sa vi klart fra at om rapportene ikke ble fulgt opp, ville Los Elektro stanse arbeidet på bygget. Da falt alt på plass.

- Denne oppfølgingen var viktig. Dette kan sammenlignes med biltrafikk. Det er bra at du selv kjører fornuftig og i henhold til trafikkre- glene. Dette hjelper lite om ingen andre gjør det. Det holder heller ikke bare å snakke om HMS. Oppmerksomheten må være på hele tiden. På denne måten blir alle skjerpet på både egen og andres sikkerhet.

Legg til rette, og følg opp
Urke understreker at tilrettelegging er nødvendig for å lykkes med HMS-arbeidet.
- I dette prosjektet brukte vi verktøy som fore- bygger skader. Blant annet kjøpte vi mer solide gardintrapper. Selv om de var tyngre å frakte, sto montørene mye tryggere på dem. I starten var flere misfornøyde. Etter hvert ble de veldig fornøyde med den økte sikkerheten og tryggheten.

- Da en av montørene fikk et kutt i fingeren, fikk vi tak i prøver på flere typer kuttsikre hansker. Montørene fikk velge hanskene de trivdes best med. Deretter innførte vi hanskebruk som stan- dard. Dermed fikk vi ryddet vekk alle ”skulle bare”-situasjoner.
- Selv om vi også bruker premiering, har ikke dette vært den viktigste motivasjonen for HMS- bevisstheten blant dem som arbeidet på dette prosjektet.
- Gjorde den ekstra HMS-oppfølgingen at arbeidet tok lengre tid enn det ellers ville gjort?

- Tvert imot. Gode HMS-rutiner sparer både tid og penger. Jeg har vært på arbeidsplasser der folk følte seg usikre. Det førte til en sur stemning og dårlig effektivitet. Med gode HMS-rutiner blir montørene tryggere, og trives bedre. Det er mye god økonomi i god, fornuftig HMS og sunt bonde- vett.

- Media City Bergen, som hadde byggestart i oktober 2015, ble overlevert 1. august i fjor. Selv om tidspresset var stort, synes jeg vi klarte å balan- sere det godt opp mot HMS-hensyn. At alle som arbeidet på prosjektet snakket norsk, og hadde en felles kultur, var en stor fordel. Samtidig var det takhøyde for å si fra om det som ikke var bra, også til ansatte hos andre entreprenører. Det er ikke galt å si fra, bare det gjøres på riktig måte.

- Oppfølging er sentralt. Vi lyktes så godt med HMS i dette prosjektet fordi vi var på hugget hele tiden. Da får montørene HMS inn i ryggmargen, og tenker seg om to ganger før de starter arbeidet. Eksempelvis om hvordan oppgaven kan utføres
med minst mulig belastning. Denne måten å tenke på kan redusere gjennomføringstiden betydelig.

- Los-montørene skriver også HMS-rapporter på seg selv. Det gjør at de blir oppmerksomme på tankesettet.
- Hvilket råd vil du gi til elinstallatører som skal inn i store byggprosjekter?
- Legg grunnsteinen for HMS før arbeidet starter.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19