NYHETER

Digitalisering endrer kompetanse-behovene

NYHETER - Seks av ti norske bedrifter har udekkede kompetansebehov. Flere unge må velge teknologifag.
torsdag 14 februar 2019
- Digitalisering og automatisering vil
endre arbeidslivet kraftig, sier kompe-
tansedirektør Are Turmo i NHO. 
Foto: Audun Braastad

Samtidig må utdanningen finansieres bedre, sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO.

Han er også medlem i Kompetansebehovsutvalget, som skal levere årlige rapporter de neste tre årene. I sin første rapport 31. januar i fjor konkluderte utvalget med at selv om kompetansen i Norge er bra, kan den bli bedre. Norge ligger etter når det gjelder teknologifagene.

- Noen yrker har betydelige rekrutteringsproblemer. Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger kun delvis etterspørselen. Her er det viktig å være oppmerksom på at arbeidslivet er en sentral læringsarena.

Turmo påper at udekket kompetansebehov kan gi alvorlige konsekvenser for en bedrift.

- I en undersøkelse utført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) opplyste 61 prosent av bedriftene at de har et udekket kompetansebehov. Av disse har 40 prosent tapt kunder eller markedsandeler. 39 prosent av disse igjen har skrinlagt eller utsatt å utvide virksomheten. 20 prosent av bedriftene med udekket kompetansebehov har redusert virksomheten.

- De neste fem årene får Norge et økt behov for yrkesfag, fagskoleutdanning og utdanning på bachelor- og masternivå. I fremtidens arbeidsliv trengs arbeidstakere med evne til kritisk tenking, refleksjon, problemløsning, entreprenørskap, kommunikasjon og samarbeid. Disse evnene går under samlebetegnelsen ”21st Century Skills”. Det aller viktigste er å heve kompetansen til dagens ansatte.

Et endret arbeidsliv
- Digitalisering og automatisering vil endre arbeidslivet kraftig. Selv om Norge har gjort en del for å møte dette, er utfordringene store. Statistisk Sentralbyrå har anslått at en av tre norske jobber, eller rundt 900 000 stillinger, kan bli digitalisert i løpet av 20 år. En svensk undersøkelse konkluderer med at halvparten av alle dagens jobber kan bli borte om 20 år. Denne utviklingen er i gang. 33 prosent av de spurte bedriftene har allerede innført automatisering av prosesser og arbeidsoppgaver. 30 prosent planlegger det samme.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga