NYHETER

Digitaliserte læreplaner i 2020

NYHETER - I august 2020 skal videre­­gående elever starte utdanningen etter nye, digitali­serte lære­planer. Dette arbeidet pågår for fullt, sier Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning i Nelfo.
torsdag 21 februar 2019
DIGITALE LÆREPLANER. Arbeidet med
nye, digitaliserte læreplaner er i full gang.
Faglig råd elektro er ikke fornøyd med
innplasseringen av robotikkfaget

De siste par årene har tilbudsstruktur og læreplaner vært et sentralt tema på Nelfo sin opplæringskonferanse, også i år.

Innspurt for Lied-utvalget
I fjor satte regjeringen ned Lied-utvalget som skal vurdere og foreslå ulike modeller for videregående opplæring. De overleverte en delinnstilling i fjor, der de beskriver styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring. Hovedinnstillingen skal foreslå endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring. Den skal overleveres høsten 2019.

Larsen forteller at selv om tilbudsstrukturen er vedtatt av departementet, har Faglig råd elektro fortsatt innvendinger.

- De er ikke helt fornøyd med navnene på de uike utdanningsløpene. Dessuten ønsker de å se på innplasseringen av robotikkfaget.

Enklere med digitale planer
- Digitaliseringen av læreplanene vil gjøre det mye enklere å orientere seg i dem. De papirbaserte veilederne og forskriftene forsvinner. I stedet blir det en link til veiledningen til den enkelte læreplan. Også redigeringen er annerledes. Tidligere var det en tendens til at lærerne hoppet rett ned i kompetansemålene. I de nye planene får kjerneelementene i faget større betydning.

- Læreplangruppen for VG1 elektro startet sitt arbeid i fjor høst. Her har et første, grunnleggende utkast vært på høring. I neste runde får fagene form, og kompetansemålene blir satt. Denne ­versjonen skal ut på høring 1. juli i år, med svarfrist et godt stykke ut på høsten.

- Også læreplangruppen for VG2 elektro er i arbeid. Noen få grupper i VG3 er i gang, blant annet flyfaget og varme-/kuldefaget. De øvrige VG3-gruppene starter i midten av mars i år. Da vil hele læreplanverket være i arbeid på samme tid. Dette blir en hektisk periode, med mange høringssaker.

Larsen opplyser at i de nye læreplanene blir allmennfagene delt i en felles del og en utdanningsspesifikk del.

- Faglig råd elektro er spesielt opptatt av matematikk for elektro. De vil at denne kompetansen skal rettes mest mulig mot elektrofaget. Også generelt må allmenn­fagene tilrettelegges for yrkesfag.

- Gruppene har ikke veldig lang tid på seg. VG-elevene starter på skolen etter ny struktur og nytt planverk i august 2020. Da skal alle fag ha nye, digitaliserte læreplaner. VG1 elektro blir klar før årsskiftet 2019/2020. VG2 kommer ikke langt etter.

Stort engasjement
- Hva er tilbake­meldingene fra aktørene i denne prosessen?

- Engasjementet fra skoler og opplæringskontorer er stort. Også myndighetene ønsker så åpne prosesser som mulig. Det tror jeg er et godt trekk. Jeg er sikker på at resultatet blir gode og fremtidsrettede læreplaner.

- Nelfo arbeider for å sikre best mulig bedriftsmedvirkning i læreplanverket. Jeg oppfordrer medlemsbedriftene til å bidra med innspill til Lied-utvalget og læreplangruppene. Her må de følge med på innspillsrundene som kommer.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga