Stor interesse for kontraktkurs

NYHETER Seminarene i fjor om konflikt­nivået i bygge- og anleggsbransjen gikk for fulle hus landet rundt.
mandag 23 desember 2019
VIL REDUSERE KONFLIKTNIVÅET. Nelfo
følger opp arbeidet med å redusere
konfliktnivået i bygge- og anleggs-
bransjen. Blant annet er det i høst
gjennomført kurs i kontrakter

I år følger Nelfo og samarbeids­partnerne opp med et kurs om kontrakter, med advokater fra Nelfo og EBA som kursledere.

- Interessen for kursene er over all forventning. De ble raskt fulltegnet. I Bergen måtte vi kjøre et ekstra kurs, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

- Hvordan er utviklingen i bransjen nå?

- Det er for tidlig å si noe om effekten av det vi hittil har gjort. Dette er et modningsprosjekt. Å endre en kultur tar tid. Vi må skape forståelse for at å redusere konfliktnivået er vinn-vinn for alle parter.

- Er meglingsinstituttet i gang med arbeidet?

- De arbeider med flere saker. Instituttleder Morten Tveten er i gang med å bygge opp en stab av dyktige meglere. De skal megle mellom partene i løpet av byggeprosjektet, slik at ikke alt blir skjøvet ut til sluttoppgjøret.

Tveten er også med på kursene for å presentere instituttet for deltakerne.

- Dessuten skal Standard Norge starte et pilotprosjekt for å utarbeide standarder for større prosjekter. Planen er å legge en metode for løpende konfliktmegling inn i standarden. Også for dette prosjektet er det er stor interesse.

Dyre konflikter.
- Planlegger dere flere tiltak?

- Når vi har evaluert de pågående prosjektene, skal vi diskutere det videre arbeidet. Det skjer neste år. Samtidig skal vi helt klart holde temaet varmt.

- Lederne i næringen må forstå at dette er så viktig at de må arbeide frem holdningsendringer i egen organisasjon. Dette er det de som arbeider i prosjektene som må gjøre. Det ligger penger i å redusere konfliktnivået i byggebransjen.

- Når jeg holder foredrag om temaet, peker jeg på at bransjen ikke kan leve med at det blir brukt hundretalls millioner, kanskje milliardbeløp på konflikter. Dette er penger næringen burde beholde selv.

Godt engasjement i Nelfo-bedriftene.
Regionsjef Therese Mossing Eidsaune i Trøndelag forteller at rundt femti deltakere var med på kurset som nylig ble arrangert i Trondheim.

- Tverrfagligheten blant deltakerne var veldig greit for å diskutere utfordringer. Dette går mye på hvordan arbeidet blir gjennomført i praksis i prosjektene. Det er viktig å få en felles forståelse for standardene som blir brukt.

- Nelfo-bedriftene ser behovet for økt kompetanse på kontrakter og kontraktforståelse. Konflikter koster. Derfor er det et klart behov for kompetansedeling og dialog. Kurset tar blant annet opp hvordan det juridiske språket skal tolkes. Dette er essensielt for utfallet.

- Neste år skal Nelfo Trøndelag videreføre det konfliktforebyggende arbeidet med kurs, som skal gi kompetanseheving på kontrakter for saksbehandlere, prosjektledere og kontoransatte.

Ikke godt nok trent.
Adm. direktør John Waatsveen i  Fjeldseth AS i Trondheim sier at selv om konfliktnivået i Trøndelag er i ferd med å dempe seg, er det fortsatt en uheldig friksjon i bransjen.

- Inntrykket er at det er konflikter på to nivå. Ett mellom byggherre og entreprenør og det andre mellom totalentreprenør og underentreprenører.

- Når det gjelder forholdet mot byggherre, har jeg inntrykk av at mye skyldes kontraktene. De er fortsatt noe ensidige i utbyggers favør, og dermed konfliktskapende. Der er også en utvikling med økende grad av utførelsesentrepriser. Dette er en kontraktsform med stort potensial for konflikter. Det er nettopp slike entrepriser vi ikke trenger i arbeidet med å harmonisere forholdene i bransjen.

- Når det oppstår konflikter, er vi lite trente for å løse dem på en effektiv og god måte.

- Hva er de viktigste årsakene til konflikter?

- Jeg har inntrykk av at en stor del av konfliktene skyldes kulturen, og til dels konservative holdninger. Dessuten er det ofte manglende forståelse for prosesser i et prosjekt. Det er lett å glemme at det er mange fag i samhandlingsprosesser som realiserer et bygg. Jeg synes også at bransjen er dårlig trent i lederskap og kommunikasjon i forbindelse med prosjektledelse.

Må samles rundt bordet.
- Traff kurset om kontraktsforhold blink?

- Kurset i seg selv var bra. Det er synd at kun én av totalentreprenørene deltok. Også andre av de aktuelle gruppene manglet. Alle parter må samles rundt bordet for å snakke sammen, og bli kjent med hverandres bransjer.

- Jeg har stor tro på dialog og kompetanse. Med gode samhandlingsfaser i starten av et prosjekt, kan grunnlaget for konflikter ryddes bort før selve prosjektet starter.

- Hvilke kurs eller seminarer kunne du tenkt deg om temaet fremover?

- Det ville vært fint med workshops, der aktører kunne samarbeide om aktuelle tema fra byggeplassen. Slik kan vi bli bedre kjent, og bli trygge på hverandre. Dessuten har jeg stor tro på skolering i prosjektledelse. Her er Nelfos prosjektlederskole et godt eksempel. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden