NYHETER

Utslippskutt avhengig av et sterkere strømnett

NYHETER - Et mer robust strømnett er helt avgjørende for å redusere klimagassutslippene i Norge.
onsdag 6 mars 2019
Utbedring av strømnettet er nødvendig
for at transportsektoren skal
elektrifiseres og bli mer ”grønn”.
Foto: Øivind Haug/Statnett

Når vi fornyer og forsterker strømnettet over hele landet, legger vi også til rette for det grønne skiftet, sier spesialrådgiver Jan Bråten i Statnett.

- Befolkningsvekst, nytt strømbehov, økt elektrifisering og mer fornybar kraftproduksjon er noen av årsakene til at strømnettet må fornyes og forsterkes.

- Det oppgraderte nettet gir tryggere strømforsyning og mindre klimagassutslipp. Elektrifisering av transportsektoren, overgang fra fossil til fornybar oppvarming og utbygging av fornybar energi kan skje fordi strømnettet kan transportere mer strøm.

Oslo er et eksempel på en slik utvikling. Målsettingen til kommunen er å redusere klimagassutslippene med 36 prosent innen 2020, og 95 prosent innen 2030. Kollektivtransporten til transportselskapet Ruter skal være fossilfri innen utgangen av 2020. Alt dette krever en kraftig utbedring av strømnettet.

- Fornyelsen av strømnettet i Stor-Oslo er viktig for å dekke det økende energibehovet, samtidig som det muliggjør en grønn omstilling i hovedstaden, sier Bråten, som får støtte av daglig leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero.

- Stor-Oslo bruker mye energi. Om et par tiår må all energibruken være elektrisk, inkludert all transport og oppvarming. Strømnettet er ryggraden for utslipps­kuttene i Oslo.

Fullelektrifisering av det norske samfunnet er innen rekkevidde. Dette vil kreve 30-50 terrawattimer kraft. Det totale strømforbruket i Norge er i dag på rundt 130 terrawattimer.

Holm beskriver det grønne skiftet som en global endring mot utslippsfrie løsninger, som må skje på alle plan i samfunnet. For at befolkningen skal være med på dette, må politikere og næringsliv gå foran.

- Gode rammevilkår som gjør at nye løsninger blir tatt i bruk, er helt avgjørende. Her er oppgraderingen av strømnettet nødvendig infrastruktur.

Mer fornybar kraftproduksjon
Det forventes økt vindkraftproduksjon. Her har utbyggingskostnadene gått betydelig ned, slik at det blir mer lønnsomt. Ny kraftproduksjon er avhengig av et nett som kan transportere strømmen til forbrukerne. Statnett er i gang med å bygge ut nettet flere steder i landet for å legge til rette for slik produksjon.

- Eksempel bygger vi en kraftledning mellom Namsos og Surna som skal sikre trygg strømforsyning regionalt, og legge til rette for Europas største vindprosjekt på land. Totalt skal vindutbyggingen på Fosen, i Snillfjord og på Hitra forsyne 180 000 husstander med strøm, sier Bråten.

- Å legge til rette for at Norge skal nå sine klimamål er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Våre investeringer legger til rette for en elektrisk fremtid.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga