Flere useriøse aktører blir stoppet 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Flere useriøse aktører blir stoppet 

– Et ukjent antall useriøse aktører er involvert i norske bygge-rehabiliterings¬prosjekter. Mer varsling og tverretatlig samarbeid avslører flere slike, sier daglig leder Vidar Sagmyr i Byggebransjens Uropatrulje i Trøndelag.

Deler av elanlegget i butikken i Trondheim ble umiddelbart stengt da DLE kom på uanmeldt tilsyn Foto: DLE

– Folk er blitt flinke til å tipse. De ser fort om det er noe som skurrer på et elanlegg. På slutten av 2022 fikk vi et slikt tips, som gjaldt et selskap som utførte elinstallasjoner på et kjøpesenter i Trondheim med underbetalt arbeidskraft og ufaglærte elektrikere.  

– Tipset kom fra en elektriker som arbeidet i et annet butikklokale i kjøpesenteret. Han varslet først internt i selskapet der han er ansatt. Deretter ble vi, DLE, Arbeidstilsynet og A-krimsenteret varslet.  

– Dette ble raskt fulgt opp. På et uanmeldt tilsyn stengte DLE umiddelbart deler av elanlegget på grunn av berørings- og brannfare. Samtidig ble installasjonsarbeidet stoppet. Selskapet som gjorde jobben var verken registrert i Brønnøysundregisteret eller i Elvirksomhetsregisteret i Norge. Elanleggene det var varslet om var montert av personer som ikke var i nærheten av det som i Norge er faglærte elektrikere. Dette var folk med generell byggfaglig bakgrunn, som er vanlig i Øst-Europa. Likevel er det sjelden at eksempelvis en snekker også er elektriker. Elinstallasjonene var utført av et polsk selskap.  

Butikken var byggherre

– Det spesielle med denne saken var at butikken, der arbeidet ble utført, selv var byggherre. Avvikslisten fra DLE viser blant annet at det ikke var utført god nok risikovurdering ved planlegging av arbeidet. Det var gjort på en slik måte at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd og andre skadelige påvirkninger. Tilførsler manglet forskriftsmessig avslutning, og kurssikringer var ikke avlåst mot innkobling. Materiellet i sikringsskapet var ikke godt nok merket for å kunne identifiseres og unngå fare. Kursfortegnelse og vern var ikke oppdatert på merking. Dessuten var det gjort inngrep i den eksisterende elektriske installasjonen, og deler av anlegget var endret eller omgjort. 

I tilsynsrapporten fra DLE 9. desember 2022 ble anleggseier pålagt å rette avvikene senest 6. januar 2023. Vedtaket var begrunnet med at det var overhengende fare for liv, helse og materielle verdier. 

Fikk tvangsmulkt av Arbeidstilsynet

Også andre enn DLE fant alvorlige avvik i oppussingsprosjektet. Siden butikk-kjeden selv var byggherre, ble de konfrontert med en rekke krav fra Arbeidstilsynet. I tillegg til at arbeiderne manglet elektrofagutdanning, var de også underbetalt. Flere formaliteter rundt arbeidsgiverforholdet var heller ikke på plass.  

Av dokumentasjon Elmagasinet har fått tilgang til, går det frem at butikk-kjeden har fulgt opp flere av kravene. Likevel fikk de 2. oktober i år varsel om tvangsmulkt fordi Arbeidstilsynet ikke hadde mottatt dokumentasjon.  

Når det gjelder elanlegget opplyser DLE til Uropatruljen at de har mottatt melding fra et registrert foretak om at avvikene er utbedret, og at det er reinstallert. Daglig leder hos anleggseier har også bekreftet at samarbeidet med den uregistrerte underleverandøren er avsluttet.  

Forebyggingsarbeid

Sagmyr forteller at en viktig del av virksomheten de driver er forebyggingsarbeid. 

– Vi minner aktørene på regelverk og krav, og sprer budskapet om seriøsitet. Blant annet snakker vi om denne problematikken i sosiale medier.  

– Hvordan er responsen? 

– Engasjementet rundt sosial dumping er stort, med mange diskusjoner.   

I det skjulte

– Når butikker og restauranter pusser opp, blir vinduer ofte dekket til med papp og gråpapir. Her jobbes det ofte både lange dager, netter og helger. Alt skjer i det skjulte. Ofte med tilreisende, ufaglært arbeidskraft. Svært få lokale selskaper kan være med på en slik konkurranse. 

– Hvordan er utviklingen med tanke på useriøsitet og kriminalitet i byggebransjen? 

– Jeg skulle gjerne ønske at det er blitt bedre. Det er det ikke. Samtidig er det litt vanskelig å vurdere. Folk er blitt flinkere til å tipse, og vite hva de skal se etter. Det kan ha bidratt til den store økningen i antall tips og bekymringsmeldinger.  

– Det som er positivt er at etterspørselen etter lærlinger og faglært arbeidskraft øker. Her virker de nye anbudsreglene. Stadig flere utbyggere er opptatt av dette.  

Kortsiktig profitt

– Økt oppmerksomhet på pris gjør at det fortsatt er mye useriøs og kriminell atferd. I tider med økte kostnader, og færre nye prosjekter å konkurrere om, presses seriøse selskaper av useriøse aktører som jakter kortsiktig profitt. De søker oppdrag og fortjeneste på bekostning av et forsvarlig arbeidsmiljø, gjerne med livet til arbeiderne som innsats. Dessuten er lønnstyveri utbredt hos denne gruppen, som forsøker å utnytte det tillitsbaserte arbeidslivet i Norge.  

– Tipsmengden til DLE øker jevnt. I flere saker, som går over både fylkes- og landegrenser, er det sosial dumping.   

Bedre kontroll

Regionsjef André Bakeng i Nelfo Trondheim, som er Nelfo-representant i styret i Uropatruljen, fastslår at behovet for detektivvirksomhet ikke er blitt mindre de siste årene. 

– Antall tips og bekymringsmeldinger har økt jevnt fra 56 i 2019 til 158 i 2022. Samarbeid mellom A-krim­etatene gir bedre kontroll. Uropatruljen er opptatt av å legge til rette for de seriøse selskapene. Vi har også fått temaet inn i videregående skole, og driver aktivt opplysningsarbeid. 

Les mer om følgende emner: