Fortsatt autorisasjons­-etternølere

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Fortsatt autorisasjons­-etternølere

Senioringeniør Svein Roar Jonsmyr i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, forteller at det er 1 736 registrerte ENA-autorisasjoner (ekomnett-autorisasjoner) i Norge.

KRITISK INFRASTRUKTUR. - Lærdommen fra koronapandemien er at ekom‑nettet er svært kritisk infrastruktur. Denne må fungere for at samfunnet skal opprett­holdes. Ekom-autorisasjon skal sikre dette, sier teknisk direktør Jon-Steinar Hanstad i Nelfo

– Dessuten er det 39 KIA-installatører, 93 RIA-installatører og 241 TIA-installatører. Alle de tre tidligere autorisasjonskategoriene har en synkende trend. Hovedårsaken til dette er at flere av dem ikke oppfyller kravene i autorisasjonsforskriften fra 1.1. 2012. De kan fortsette i den aktuelle kategorien, forutsatt at de ikke endrer eller bytter virksomhet.  

– Er det mange som tilbyr ekomnett-installasjoner uten å ha autorisasjon? 

– Vi regner med at det er en del selskaper som leverer tjenester i grenseland mellom elektro og ekom. Her har vi etablert prosjektet ”Uautorisert virksomhet”, som sammenholder selskaper fra DSB sitt elvirksomhetsregister mot Nkom sitt autorisasjonsregister. Vi ser på omsetningen til selskapene, og om de tilbyr ekomnett-installasjoner på nettsidene sine.  

– Har de ikke autorisasjon, oppretter vi en sak. Målsettingen er å gjøre det klart for dem at de ikke kan tilby slike installasjoner uten autorisasjon. Etter 1,5 år med slikt tilsyn har vi kontrollert rundt 150 selskaper. Av disse har 42 autorisert seg i ettertid. 82 selskaper har fjernet tilbudet fra nettsidene, og fastslått at de ikke driver med ekomnett-installasjoner.  

27 tilsynssaker

– For tiden arbeider vi med 27 slike tilsynssaker. Dette prosjektet fortsetter så lenge det er et stort gap mellom virksomheter i Elvirksomhetsregisteret og vårt autorisasjonsregister. Det vil aldri bli et en til en-forhold, fordi det er selskaper i Elvirksomhetsregisteret som driver med arbeid som ikke er relatert til ekomnett.  

– Samtidig er det et jevnt sig av søknader fra bedrifter som ønsker autorisasjon. Gjennom koronapandemien er det også mange personer som har tatt ekom-modulen. 

Ny ekomlov på høring

 – Det blir også autorisasjonsplikt for prosjekterende? 

– I en ny ekomlov som er på høring er det lagt inn autorisasjonsplikt for prosjekterende, som for eier og installatør. Det bety at vi stiller kompetansekrav til disse selskapene. Dermed blir Nkom-kravene på linje med DSB sine krav. Det gir oss sanksjonsmuligheter mot prosjekterende. Vi mener dette vil gi installatørene en enklere hverdag når prosjekteringen har et bedre faglig grunnlag. 

– Hvor viktig er det for Nkom å ha slike sanksjonsmuligheter?  

– Når det gjelder alvorlige og kritiske forhold, er det ikke nytt for oss å bruke sanksjoner. Eksempelvis avvik i forbindelse med sikkerhetssystemer. Da bruker vi varsel om vedtak, løpende tvangsmulkt eller gebyrer frem til forholdet er rettet opp.  

– For Nkom er det viktigere å opplyse enn å straffe. 

Sørg for autorisasjon

Med tanke på at utviklingen går mot et mer utydelig skille mellom el og ekom, oppfordrer teknisk direktør Jon-Steinar Hanstad i Nelfo alle elinstallatører til å sørge for at de har ekom-autorisasjon. 

– Dette skal sikre at kundene får anlegg som oppfyller forskriftskravene, og fungerer slik de skal. Koronapandemien har vist hvor avhengig samfunnet er av denne svært kritiske infrastrukturen. Løsninger som gjorde det mulig for flere
100 000 ansatte i Norge å arbeide hjemmefra, har både holdt hjulene i gang og bidratt til å hindre smitte. 

Ny teknologi

– Ekom-autorisasjon er også et godt utgangspunkt for å øke kompetansen på ny teknologi, som PoE (Power over Ethernet). Dette blir installert i stadig flere bygg.  

– Løsningen, som gir inntil 90-100 W pr. uttak, kan brukes til både nettverk og lyskilder. Både ekom og elkraft kan hentes fra denne infrastrukturen. Kravene og mulighetsrommet for PoE er beskrevet i den nye NEK 700 2020-serien, som gjelder installasjoner i alt fra boliger til datasentre. Serien er basert på internasjonale normer. NEK 701, NEK 702  og NEK 703 tar henholdsvis for seg felles kablingssystemer, installasjon av kabling og anlegg og infrastruktur i datasentre.  

– Det er kunden som bestemmer hvilken infrastruktur det skal være i en bolig, eksempel WiFi. Når en installasjon blir kablet, stilles det krav om antall uttak i boligen. Dette må avklares tidligst mulig med utbygger eller tiltakshaver. 

– Det er bredbåndutbyggingsloven, som ble innført 1. juli 2020, som krever at tiltakshaver skal klargjøre boliger med passiv infrastruktur. Dette betyr rørføringer i nye boliger.   

– Det er viktig å se NEK 700-serien i sammenheng med andre relevante standarder som har tilgrensende fagområder. Dette gjelder blant annet NEK 400 (elektriske lavspenningsinstallasjoner), NEK 399 (tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett) og NEK TR 750 (fiberoptisk aksess til bruker).  

– Koronapandemien har vist at ekom-infrastruktur er viktigere enn noen gang. Lærdommen er at denne må fungere for at samfunnet skal opprettholdes. Dessuten vil nok mange fortsette med hjemmekontor. 

Les mer om følgende emner: