Laveste skadetall siden 2014

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Laveste skadetall siden 2014

I fjor ble det registrert drøyt 2 500 arbeidsskader i bygge- og anleggsbransjen. Dette er det laveste siden 2014.

Mange ulykker i bygg- og anleggsbransjen henger sammen med manglende risikovurdering, opplæring, virksomhetsledelse og operativ ledelse Foto: Arbeidstilsynet

I en ny rapport har Arbeidstilsynet analysert utviklingen på arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i bransjen de siste ni årene. 

Fra 2014 til 2018 gikk antall arbeidsskadedødsfall ned fra elleve til fire. Dette er det laveste nivået som er registrert i siste tiårsperiode. I 2019 og 2020 omkom henholdsvis ni og åtte arbeidstakere. 

Ulykkene henger ofte sammen med manglende risikovurdering, opplæring, virksomhetsledelse og operativ ledelse. Flere av ulykkene skjedde da det dukket opp oppgaver som ikke var planlagte, eller at arbeidet av ulike grunner ikke kunne gjennomføres som planlagt. 

Det er flest menn som blir skadet. I snitt har menn to-tre ganger høyere sjanse for å bli skadet enn kvinner. Også unge arbeidstakere er på listen over dem som kan bli utsatt for skader. I 2020 var fall fra høyder den hyppigste ulykkestypen, med rundt 550 registrerte tilfeller. 

Tall fra levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø i 2019 viser at bygge- og anleggsarbeidere er blant yrkesgruppene som oftest rapporterer om skader ved sterk støy, innånding av ulike typer støv, røyk og kjemikalier og tungt fysisk arbeid sammenliknet med gjennomsnittet for alle næringer.  

Når det gjelder helseplager er smerter i rygg og bein, luftveisplager, nedsatt hørsel og arbeidsskader høyere enn gjennomsnittet for alle sysselsatte. 

Les mer om følgende emner: