Vil samle kunnskap og erfaring i ”Mikroforum”

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil samle kunnskap og erfaring i ”Mikroforum”

– For å lykkes med det grønne skiftet, må avstand og grenser mellom markedsaktørene bli mindre, sier prosjektleder Ola Johansson, CTO i Solcelle­spesialisten og sentral initiativ­taker for etableringen av Mikroforum.

AVANSERT ENERGIANLEGG. På Campus Evenstad i Østerdalen har Statsbygg et av de mest avanserte energianleggene i landet. Selskapet vil bruke Mikroforum til å gjøre måledata herfra mer tilgjengelig Foto: Tove Lauluten/Statsbygg

– Her får Nelfo en viktig rolle. 

– Et hovedpoeng er å få mer praktiske ”oversettelser” av stadig flere og mer avanserte standarder, slik at hverdagen kan bli enklere for prosjekterende og utøvende. Det må rett og slett utarbeides veiledninger og praktiske løsninger som elinstallatører og elektrikere kan forstå og bruke. Jeg har snakket med mange av disse, som sukker over hvor uforståelig språket i standardene er, og hvor vanskelig det er å finne frem i ”jungelen” av disse.  

– Vi må få fjernet usikkerheten det tunge språket skaper. Nelfo er en perfekt kanal for dette.  

Kobling mellom teori og installasjon.  

– Det er også utfordrende å få kontakt over faggrenser. Dessuten er det stor avstand og lite kommunikasjon mellom forskerne i deres teoretiske miljø og elinstallatøren og montøren i den praktiske virkeligheten. Den ene vet lite om de andres kunnskaper og erfaringer. Kommunikasjon her vil gi fruktbare diskusjoner. Tverrfaglighet og en mye tettere kobling mellom teori og praksis blir svært viktig i dette initiativet. Vi håper å redusere avstanden mellom eksperter og driftspersonell. Kontakten jeg har med store, globale aktører bekrefter at hele verden sliter med dette. 

– Som de andre partnerne i initiativet kan Nelfo bidra med kontakter og nettverk. Vi vil spille på alle sine kontaktnett, og bruke dette for alt det er verdt.  

Gi verdi

– En hovedmålsetting for Mikroforum er å gi verdi til alle. Nelfo kan blant annet bidra med å utarbeide veiledere for elinstallatører og montører, som kan legges til grunn for videreutdanning av de ansatte i medlemsbedriftene.  

Johansson er glad for den store interessen for initiativet. Jeg har ennå ikke møtt noen som ikke ønsker å delta.  

– Selv om prosjektet er ambisiøst, er det viktig å starte i det små. Målsettingen er at den pågående forstudien ender i en pilot, og at vi kan starte neste høst.  

Eget FoU-prosjekt

Teknisk direktør Jon-Steinar Hanstad i Nelfo sier at denne måten å dele erfaring og kunnskap på er en vinn-vinn-situasjon for alle.  

– Her kan det være mye nyttig for medlemsbedriftene. Dette kan de bruke til å installere løsningene som trengs i det grønne skiftet. Det er viktig å bruke erfaringene som er gjort, og bidra med nye. 

– For å gi medlemsbedriftene faglig støtte på ny teknologi og nye løsninger, har vi etablert vårt eget FoU-prosjekt. Her har vi blant annet fått økonomisk støtte fra Elbus. At vi er med i Mikroforum er en naturlig del av denne satsingen. 

– Vi har også satt i gang et eget prosjekt for å finne ut mer om AFDD (Arc Fault Detection Devices), lysbuevern. Dette produktet skal hindre at lysbuer fører til brann i bygninger. Her skal det også lages en rapport. Det er Institutt for energiteknikk (IFE) som gjennomfører forskningen. 

– Vi planlegger dessuten et prosjekt, der vi skal se på batteribranner i bygninger.  

Deling av data

Også Statsbygg er med i Mikroforum-prosjektet.  

– Dette skal bli et nasjonalt, tverrfaglig samarbeid for innhenting og deling av data og kunnskap om bedre bruk av mikronett og ny energiteknologi, sier drift- og vedlikeholdsdirektør Jarle Kvalvik i Statsbygg.  

– Vårt energianlegg på Campus Evenstad i Østerdalen er et av de mest avanserte i landet. Her er det blant annet batteribank, solceller, solvarmeanlegg og et flisfyrt anlegg for produksjon av strøm og varme. Dette er også det første stedet i Norge der elbiler kan kobles til anlegget, for å være en del av batteriparken og forsyne campus med strøm.  

– Det forskes mye på Evenstad. Gjennom Mikroforum kan måledata fra anlegget gjøres bedre tilgjengelig, blant annet for undervisning og forsk­ning. Her skal vi akselerere utviklingen og bruken av fornybar energiteknologi i både Statsbygg og samfunnet. 

– Blant annet et det interessant å se nærmere på samspillet mellom nye typer energiteknologi i et energianlegg, og hvordan dette samvirker med forbrukerbehov og kraftnettet. Visjonen er at anlegget kan være uavhengig av kraftnettet, og selvforsynt med miljøvennlig fornybar energi. 

– På veien dit skal vi høste erfaringer og lærdom, som det allerede er et stort behov for både i markedet og på utdanningsområdet.

Les mer om følgende emner: